Οργάνωση:

Τοπικοί Κόμβοι

Οι Τοπικοί Κόμβοι είναι η περιφερειακή εκπροσώπηση τόσο του FreedomCoop όσο και του FairCoop και αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του ευρωπαϊκού δικτύου. Οι Τοπικοί Κόμβοι δεν εκπροσωπούν μόνο την ομάδα ανθρώπων που τους αποτελούν, αλλά προσφέρουν επίσης ανατροφοδότηση στον FreedomCoop συνολικά. Με τον τρόπο αυτό οι Τοπικοί Κόμβοι αποτελούν μια συνδετική δίοδο μεταξύ των ανθρώπων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Οι Τοπικοί Κόμβοι μπορούν να υποστηρίζουν την εγγραφή νέων μελών και να εκτελούν άλλες εργασίες διαχείρισης για τα μέλη του FreedomCoop στην εκάστοτε περιοχή. Θα μπορούσαν επίσης να διοργανώνουν τακτικές συναντήσεις εξηγώντας τα πλεονεκτήματα, την οργάνωση και την υποδομή σε διεθνές επίπεδο στα νέα υποψήφια μέλη καθώς και να απαντούν σε συγκεκριμένες ή γενικότερες ερωτήσεις τους. Οι συναντήσεις αυτές θα μπορούσαν να ενισχύσουν την περιφερειακή οικονομική επίδραση με το να αποτελέσουν ένα συνεργατικό σημείο εκκίνησης μεταξύ των τοπικών μελών.
Διανομή των συνδρομών των μελών
Οι συνδρομές που συλλέγονται από τα μέλη θα διανέμονται ως εξής:
Το 60% θα παραμένει στον Τοπικό Κόμβο για την:
    Υποστήριξη και την επέκταση του τοπικού δικτύου
    Προσέλκυση νέων μελών (παραγωγών/καταναλωτών) που θα σχετίζονται με τον FreedomCoop και τα υπόλοιπα εργαλεία εναλλακτικής οικονομίας όπως το FairCoin
    Ενίσχυση τοπικών κοινωνικών και εναλλακτικών εγχειρημάτων
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Τοπικός Κόμβος σε μια συγκεκριμένη περιοχή, οι εν λόγω συνδρομές των μελών θα αποταμιεύονται σε ένα λογαριασμό που θα διαχειρίζεται το συμβούλιο του FreedomCoop. Αν αργότερα οργανωθεί μια ομάδα ανθρώπων και δημιουργήσει έναν τοπικό κόμβο, η ευθύνη της διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων θα μπορεί να μεταφερθεί εκεί.
Το υπόλοιπο 40% θα χρησιμοποιείται διεθνώς για την:
    Υποστήριξη και την επέκταση του FreedomCoop σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επενδύοντας στις υποδομές του. Με αυτόν τον τρόπο κάθε μέλος θα επωφελείται από ένα ευρύτερο διεθνές δίκτυο επαγγελμάτων, υπηρεσιών και προϊόντων.
    Κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων του FreedomCoop, το οποίο θα είναι ένα ποσοστό αυτού του ποσού.